Birojs pamatā specializējas šādās jomās:

Šodienas mainīgajā un globālajā vidē mēs palīdzam komersantiem radīt, attīstīt un pilnveidot savu komercdarbību un saimniecisko darbību. Mēs risinām juridiskos jautājumus, kuri komersantiem rodas plānojot, gatavojot un slēdzot komerciālus darījumus, kā arī palīdzam izvēlēties komercdarbības veidu, juridiski nodrošinām komersantu dibināšanu, darbību, reorganizāciju un likvidāciju. Birojs par savu prioritāti uzskata komersantu pastāvīgu apkalpošanu un nodrošināšanu.
Latvijas Satversme paredz, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, tādēļ mūsu uzdevums ir rūpēties par klientu īpašumu aizsardzību un pavairošanu, kā arī sniegt palīdzību īpašumu civiltiesiskās apgrozības nodrošināšanā atbilstoši klientu interesēm. Mūsu biroja juristi palīdzēs izstrādāt kvalitatīvus un viegli izprotamus civiltiesisko līgumu un citu dokumentu projektus, veikt tajos grozījumus, kā arī nodrošināt to izpildi. Savas darbības laikā esam konstatējuši, ka klientu maksātspēja ir tieši atkarīga no kvalitatīvi sastādītiem līgumiem.
Cilvēku sabiedrībā nenovērtējama nozīme ir laulībai un ģimenei, tādēļ tam ir nepieciešams pienācīgs tiesiskais regulējums un atbalsts. Biroja speciālisti perfekti orientējas ģimenes tiesību smalkākajās niansēs un palīdzēs atrisināt klienta problēmas šajā tiesību nozarē. Birojs ilgstoši ir nodarbojies ar jautājumiem, kuri saistīti ar laulību, laulāto mantiskajām un nemantiskajām attiecībām, bērnu tiesību aizsardzību, uzturlīdzekļu piedziņu, adopciju, aizbildnību un aizgādību. Līdzvērtīga pieredze ļauj birojam sniegt profesionālu palīdzību arī mantojuma tiesībās gan testamentu sastādīšanā un izpildē, gan likumiskajā un līgumiskajā mantošanā.
Mūsdienās gan fiziskām, gan arī juridiskām personām nākas savas intereses īstenot sadarbībā ar valsts vai pašvaldību institūcijām, tomēr nereti šajā jomā rodas interešu sadursmes. Šobrīd likums paredz samērā plašas tiesības privātpersonām apstrīdēt valsts pārvaldes institūciju lēmumus, un birojs spēj sniegt kvalificētu palīdzību administratīvā procesa ietvaros, kā arī nodrošināt privātpersonu interešu un tiesību pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un tiesā. Birojs ir kompetents sniegt konsultācijas un labprāt palīdzēs arī valsts un pašvaldību institūcijām un komercsabiedrībām.
Vairākumam cilvēku darbs ir iztikas un profesionālā gandarījuma avots, savukārt darba devēji ar darbaspēku īsteno savas ieceres un projektus. Domstarpības šajos jautājumos mēdz būt neizbēgamas, taču savlaicīgi atrisinātas, tās var mazināt negatīvās sekas un dot abām pusēm pieņemamu rezultātu. Birojs regulāri nodarbojas ar darba līgumu un koplīgumu sagatavošanu, grozīšanu, uzteikumiem un uzteikumu pārsūdzēšanu, kā arī individuālo un kolektīvo darba strīdu risināšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darbinieku un darba devēju konsultācijām juridiskajos jautājumos, jo daudzas problēmas var novērst iepriekš, nodrošinot puses ar juridisko informāciju un atbalstot jautājumu risināšanu mierīgā ceļā.
Birojs augsti respektē Satversmē nostiprināto principu, ka ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Birojs veic personu, pret kurām uzsākts kriminālprocess, aizturēto, aizdomās turēto aizstāvību pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā, kā arī veic cietušo un citu kriminālprocesa dalībnieku pārstāvību kā atsevišķās procesuālās darbībās, tā arī visā kriminālprocesā kopumā.
Latvijā kopš 2000.gadā ir spēkā speciāls regulējums fizisko personu datu aizsardzībai. Tomēr padziļinātu uzmanību valsts un pašvaldību institūcijas, un arī komercsabiedrības datu aizsardzībai pievērš līdz ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) pieņemšanu, kas stājās spēkā 2018.gada 25.maijā visā Eiropas Savienībā. Biroja speciālisti ir kompetenti veikt klienta veikto personas datu apstrāžu auditu un noteikt veicamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību Regulas piemērošanai. Tāpat biroja speciālisti var sagatavot nepieciešamos dokumentus vajadzīgo procedūru ieviešanai, ietekmes novērtēšanai un risku izvērtēšanai attiecībā uz datu subjektu tiesību un brīvību ievērošanu.
Viegli ir teikt – rūpīgi izvērtējiet savas iespējas atdot parādu, bet, ko darīt, ja pārdošanas apjomi dramatiski kritušies, ja darba vietā tiek samazināts atalgojums vai vispār nākas to pamest. Savukārt kreditori vēlas atgūt parādu nekavējoties. Biroja juristi uzskata, ka privātās vai uzņēmuma maksātnespējas ierosināšana nav traģēdija vai negods. Tā ir iespēja atbrīvoties no parādiem, lai netraucēti sāktu jaunu uzņēmējdarbību vai turpinātu dzīvi bez apgrūtinošas parādu nastas.
Birojs veic darījumu ar nekustamo īpašumu plānošanu, sagatavošanu un izpildes kontroli, kā arī nodarbojas ar jautājumiem, kuri saistīti ar nekustamo īpašumu reģistrāciju, pārvaldi un apsaimniekošanu, servitūtu tiesību un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu nodibināšanu un izlietošanu. Mūsu kompetencē ietilpst arī nekustamo īpašumu īres un nomas jautājumi.
Sabiedrība daļu savu ienākumu nodod kopējā labuma panākšanai, lai nodrošinātu tādas visiem svarīgas funkcijas kā izglītība, veselības aprūpe un kultūra. Tomēr nodokļu maksāšana nereti saistīta ar konfliktsituācijām un domstarpībām. Šādās situācijas biroja juristiem ir pazīstamas, un viņi ir gatavi palīdzēt arī Jūsu jautājumu risināšanā. Nodokļu normatīvo aktu prasības ir nepieciešams zināt savlaicīgi, tādēļ birojs nodrošina arī iepriekšējas konsultācijas nodokļu jautājumos.
Valsts un pašvaldību iestādēm bieži ir nepieciešamas preces un pakalpojumi, ko piegādā privātā sektora pārstāvji. To iegāde tiek īstenota ar publisko iepirkumu starpniecību. Savukārt komersanti ir ieinteresēti atklātos, godīgos un taisnīgos valsts un pašvaldību iepirkumos. Birojs var sagatavot publisko iepirkumu dokumentāciju, pārstāvēt komersantus iepirkuma procedūrās un iesniegumu un sūdzību izskatīšanā par publiskajiem iepirkumiem. Tāpat tiek nodrošinātas konsultācijas valsts un pašvaldību iestādēm iepirkumu organizēšanā un nodrošināšanā.
Strīdi nav izdevīgi nevienai no darījuma pusēm, taču, ja neizdodas vienoties par abpusēji pieņemamu risinājumu, tiesvedība ir civilizēts un korekts strīdu risināšanas paņēmiens. Birojam ir gadu laikā uzkrāta un pilnveidota pozitīva pieredze attiecībā uz dalību tiesu sēdēs un citās procesuālajās darbībās. Biroja juristi var palīdzēt klientiem sagatavoties tiesas sēdēm un izvēlēties vispiemērotāko tiesvedības stratēģiju, kā arī pārstāvēt un aizstāvēt viņus jebkurā tiesvedības stadijā vispārējas jurisdikcijas tiesās un arī šķīrējtiesās. Birojam ir pieredze klientu pārstāvībā starptautiskajās tiesu institūcijās.
Mazinoties valstu robežu nozīmei un paātrinoties preču un naudas apgrozījumam, vietējais tirgus klientiem bieži vien ir līdzvērtīgi nozīmīgs darījumiem ar partneriem no citām valstīm. Arī šādos gadījumos ir ieteicams sākotnēji vienoties par būtiskākajiem darījuma noteikumiem. Biroja juristi ir gatavi piedāvāt savas zināšanas arī starptautisku darījumu noslēgšanā, ļaujot klientam iegūt papildu drošību.
Mediācija ir alternatīvs process konfliktu risināšanai, neuzsākot tiesvedību. Mediācijas process var tikt uzsākts gan esoša konflikta risināšanai, gan kā līdzeklis potenciāla konflikta novēršanai. Mediātors nodrošina katras puses interešu uzklausīšanu un ierosina abpusēji izdevīgus risinājumus. Biroja juristi ir ieguvuši tiesības sniegti mediācijas pakalpojumus.